Bæredygtighed

Byggeaffald

Rent byggeaffald ja tak

23. april 2019

Miljøsanering er en del af kildesorteringen af byggeaffald, hvor miljøfarlige stoffer fjernes, som rørisolering med asbest, fugemasse med PCB eller maling med bly. Det forurenede byggeaffald adskilles fra det rene byggeaffald, så den forurenede affaldsmænge er mindst mulig, og det rene byggeaffald kan genanvendes.

Bygge- og anlægsaffald udgør over 1/3 af det affald, der hvert år produceres i Danmark. Ifølge Affaldsstatistikken 2015 fra Miljøstyrelsen blev der således produceret 4,2 mio. tons byggeaffald ekskl. jord i 2015 og mængden af produceret bygge- og anlægsaffald er steget med 14 % fra 2013 til 2015.

Forurening

I Danmark ønsker vi rent byggeaffald uden forurening. Det betyder, at miljøfarlige stoffer bliver identificeret og afrenset eller udsorteret, før bygninger rives ned. Det giver rene fraktioner. Uforurenet bygge- og anlægsaffald indeholder ikke forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Ved en indledende miljøscreening udføres en overordnet vurdering af, hvilke komponenter og materialer i bygningen, der kan indeholde forurening og problematiske stoffer. Ved en efterfølgende miljøkortlægning sker der en nærmere identificering og kvantificering af de miljøproblematiske stoffer og materialer, der kan give anledning til en forurening af de genanvendelige materialer.

Ved miljøsaneringen fjernes de miljøproblematiske stoffer under miljømæssige ordnede forhold, så stofferne ikke spredes unødigt og de koncentreres i den mindst mulige affaldsmængde. Derved er det billigere og lettere at rense eller genanvende eller deponere det forurenede byggeaffald. Ligeledes fjernes de miljøproblematiske stoffer under arbejdsmiljømæssige ordnede forhold, så arbejderne, der udfører miljøsaneringen, ikke udsættes for sundhedsfare.

Ved en stripning af bygningen sker der en udsortering af øvrige bygningskomponenter og materialer, f.eks. vinduer, gulvbelægninger, glaserede fliser, porcelæn, elektriske installationer. Derefter kan bygningen rives ned.

Genanvendelse og bæredygtighed

Hovedparten af bygge- og anlægsaffaldet udgøres af beton, tegl, asfalt, jord og sten, og langt størstedelen kan genanvendes – hvis vi adskiller materialerne og tænker os om ved nedrivning og håndtering af affaldet. Men mange andre stoffer og komponenter derudover kan ligeledes genanvendes, som led i en cirkulær økonomi, så dyrebare ressourcer ikke ender på lossepladsen.

Genanvendelse af byggematerialer fra nedrivnings- og renoveringsarbejder forudsætter, at materialerne er uforurenede og kildesorterede. Det kræver i de fleste tilfælde, at der foretages en miljøsanering. Ved kildesorteringen sorteres affaldet i særskilte fraktioner eller typer af affald, f.eks. beton, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse.

Genanvendelse er bæredygtighed og er godt for miljøet, men også for økonomien, da der skal betales en affaldsafgift på flere hundrede kroner pr. tons af det byggeaffald, som ikke bliver genanvendt og i stedet bliver deponeret.

Byggeaffald

Recycling

Genanvendelse findes i forskellig skala. Ved upcycling laves noget brugt om til et andet produkt af samme eller højere værdi. Derved forlænges materialernes levetid, så der ikke skal bruges ressourcer, vand og energi til at producere nye materialer. Eksempler på upcycling er omsmeltning og genanvendelse af glas og aluminium til nye materialer af tilsvarende kvalitet. Eller omdannelse af restmaterialer eller ubrugelige produkter til nye materialer eller produkter med en højere brugsværdi, f.eks. byggematerialer i byggeindustrien.

Ved downcycling laves noget brugt om til et andet produkt af lavere værdi. Er meget anvendt inden for industrien, som når materialer findeles og genanvendes i en ny funktion, f.eks. papir, der rives og granuleres til papiruldsisolering, eller beton, der nedknuses og anvendes som vejballast.

Byggeriets grønne omstilling

Genanvendelse af byggeaffald er en afgørende brik i byggeriets grønne omstilling. Affaldet er fyldt med værdifulde byggematerialer, som vi skal blive bedre til at udnytte på ny og ikke bare smide på lossepladsen. Der er derfor behov for udvikling af nye idéer og forretningsmodeller, som kan bidrage til den cirkulære økonomi.

Vi skal designe, udvikle og bygge på måder, så ressourcerne kan indgå i kredsløb og sikres til fremtiden. F.eks. er det væsentligt, at der er detaljeret viden om, hvad byggeprodukterne består af, så man får udfaset uønsket kemi, og ikke senere får noget byggeaffald med en masse miljøskadelige stoffer. Ligeledes skal byggeprodukterne designes, så de kan skilles ad, og materialerne kan genanvendes på det højest mulige værdiniveau.

Link til Miljøstyrelsens Affaldsstatistik fra 2015: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2017/05/978-87-93614-01-7.pdf

Forfatter
Steffen Damgaard Nielsen er biolog og projektchef i Swecos miljøafdeling. Han arbejder med bæredygtig byudvikling og bæredygtighedscertificering samt miljøvurderinger og VVM.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *